תקנון
 

תנאי שימוש 

כללי

החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ (להלן: "החכ"ר") הינה הבעלים של אתר האינטרנט הידוע בכתובת www.chakar.co.il (להלן: "האתר"). 

החכ"ר מאפשרת לך גישה ושימוש במידע המפורסם באתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים כדלקמן וכן כל שינוי שיחול בהם, ככל שיחול.

כל אדם הגולש באתר ו/או עושה בו פעולה יוגדר כ-"משתמש" וככזה הוא מסכים בהסכמה חד משמעית לכל תנאי השימוש המפורטים כאן והוא מתחייב לפעול על פיהם.

ידוע למשתמש כי אתר זה מאפשר רכישת מכרזים וביצוע תשלומים באמצעות שירותי סליקה. טרם שימוש בשירותים אלה, מתחייב המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ושירותים המבוצעים באתר.

יובהר כי משתמש הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות כמשמעות מונחים אלו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל הכרטיס הנ"ל. 

זכויות יוצרים וסודיות

כל הזכויות באתר זה ו/או בשירות שייכות לחכ"ר, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. זכויות אילו חלות על כל פרסום, טקסט, תמונה, איור, קובץ קול, קובץ וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה באתר, אלא אם נאמר מפורשות כי זכויות היוצרים שייכות לצד ג'. חל איסור לעשות שימוש במידע המפורסם באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לצורכי העתקה ו/או הפצה ו/או שידור ו/או פרסום ו/או כל פעולה אחרת שיש בה משום פגיעה בזכויות היוצרים של החכ"ר ו/או זכויות צד ג' .

מידע שימסור המשתמש בקשר עם רכישת השירותים המוצעים באתר זה ישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

החכ"ר תשמור על פרטיות המשתמש ותמנע מהפצה של המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמת המשתמש מראש ובכתב לשימוש אחר כאמור.

תשלומים

שירות התשלומים באתר נועד לשם תשלומים עבור רכישת חוברות מכרזים וכן תשלום עבור אגרות לפי חוק חופש המידע ו/או כל תשלום נוסף שיתווסף לאתר בכל מועד עתידי.

תשלומים באתר יבוצעו באמצעות סליקת כרטיסי אשראי המנוהל באמצעות טרנזילה

לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי, אשר תזכה את חשבונה של חכ"ר. כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להעלות לחברת האשראי ו/או לחכ"ר.

לאחר אישור התשלום תשלח הודעה למשתמש בדואר האלקטרוני על אישור קבלת תשלום. 

לצורך ביטול פעולת תשלום יש ליצור קשר עם החכ"ר בטלפון: 073-2668020

ביטול עסקה

הלקוח רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן. למען הסר ספק, במקרה בו מהות העסקה הינה תשלום עבור מסמכים/ אישורים, ואלו נמסרו באופן אלקטרוני ללקוח, לא רשאי הלקוח לבטל את העסקה כאמור ולא יהא זכאי לכל החזר.

אבטחת מידע 

פרטי המידע שימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר, מאובטחים באמצעות ביצוע תשלום דרך אתר טרנזילה וייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל, כגון הצפנה SSL.

מבלי לגרוע מהאמור החכ"ר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי  מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה.

אחריות

המידע המוצג באתר מוצגים בו AS IS. החכ"ר לא תישא באחריות להתאמת האתר או המידע לצורכי המשתמש. ידוע למשתמש כי האתר ו/או המידע בו יכול לכלול שגיאות ו/או טעויות ו/או תקלות והחכ"ר לא מתחייבת לתקן תקלות אלו תוך פרק זמן מסוים. המשתמש לא יעלה טענה כנגד החכ"ר בעניין זה ו/או בקשר אליו.

החכ"ר ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק, אובדן, הוצאה או הפסד שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהוא עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, בין שנגרמו באופן ישיר ובין אם באופן עקיף.

קישורים לאתרים חיצוניים 

אתר זה יכול להכיל קישורים לאתרים שונים שאינם שייכים לחכ"ר או מופעלים על ידה. אם לא צוין אחרת, מובהר כי בין חכ"ר לבין צד ג' אין קשר מסחרי ו/או עסקי ו/או משפטי ואין לחכ"ר כל שליטה על הקישורים ו/או על האתרים של צדדי ג' לרבות על תוכן המידע בהם ו/או אמיתות במידע ו/או שלמותו. כמו כן, החכ"ר אינה אחראית על תקינות האתרים של צדדי ג' .

אין להקיש מעצם הימצאות הקישורים באתר ככאלה שהומלצו על ידי חכ"ר או שניתנה על ידה אישור או העדפה לאותם אתרים מקושרים לרבות למידע המוצג בהם.

החכ"ר לא תישא בכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים כנ"ל.

מכרזים ומאגרי יועצים

השימוש באתר תחת כותרת "מכרזים ומאגרי יועצים" כפופה להוראות השימוש המפורטות להלן –

החכ"ר מפרסמת באתר מכרזים, קולות קוראים וכן RFI.

הקטגוריה הנ"ל כוללת מאגרים שבארכיון עבור פרסומים שהסתיימו וכן פרסומים פעילים עבור מכרזים שטרם הסתיימו.

פרסום התוכן תחת קטגוריה זו מחולק לנושאים ולתת נושאים- סוג הפרסום (מכרז או קול קורא או RFI ) ולתת נושא בהתאם לסטאטוס הפרסום.

המשתמש יהיה רשאי להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט וככל שירצה להגיש הצעה בקשר למכרז וככל שמסמכי המכרז ידרשו זאת, יהיה עליו לרכוש את חוברת המכרז באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט.

מבלי לגרוע מהאמור, כל משתמש יהיה רשאי להירשם על מנת לקבל עדכונים בקשר למכרז בו הוא מתעניין.

בנוסף, למשתמשים תהא האפשרות לקבל עדכונים בקשר לסוג מסוים של מכרזים, ככל שיחפצו בכך ובלבד שיבצעו רישום באתר בקטגוריה המתאימה.

משתמש שירכוש ו/או ירשם (הכל לפי העניין) את חוברת המכרז יהיה זכאי לקבל הבהרות ועדכונים למייל שיזין בעת התשלום ו/או הרישום (ככל שתנאי המכרז אינם מחייבים רכישתו).  

כל שאלת הבהרה שברצון משתמש להגיש בקשר למכרז ו/או קול קורא ו/או RFI  יוגש על ידי משתמש באמצעות האתר בלבד, אלא אם קבעה החכ"ר אחרת במסמכי ההליך .

מאגר יועצים

החכ"ר מפרסמת מעת לעת קול קורא לבחירת יועצים בתחומים שונים למאגריה. ההשתתפות בקול קורא על ידי המשתמשים החפצים בכך יעשו כמבואר בפרק זה לעיל.

באתר יפורסמו שמות היועצים שיכללו במאגרי היועצים של החכ"ר לאחר שאלו עברו את תנאי הסף שנקבעו במסמכי הקול קורא ואת ניקוד האיכות ככל שהיה כזה.

 

רישום והעברת מידע לחכ"ר

במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון וכיוצא בזה; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החכ"ר רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום המצוי באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה, ו/או לביצוע פעולות באמצעות האתר.

המשתמש המוסר את פרטיו לאתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים שהפרטים הנמסרים על-ידו ישמרו בידי החכ"ר, לצורך שמירה על קשר עימו, מחקר ומשלוח דיוורים ועדכונים חשובים בעת הצורך בעתיד. מסירת הפרטים אינה נדרשת לפי חוק והיא נעשית מרצונו ובהסכמתו של המשתמש לצורך ניהול הקשר עימו. באפשרות הנרשם לבקש את הסרתו בעתיד בכל עת.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו בידי החכ"ר, ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

החכ"ר רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לאירועים ו/או שירותים המוצעים על ידי החכ"ר, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים לחכ"ר. בנוסף, רשאית החכ"ר לעשות שימוש במידע למטרות דיוור ישיר ושמירה על קשר עם המשתמשים, מחקר, מתן שירות וכיו"ב

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החכ"ר, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:

  1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
  2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
  5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

שינוי תנאי השימוש

החכ"ר תהיה רשאית לשנות תנאי שימוש אילו מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. מועד היכנסותם לתוקף של תאני השימוש החשים יהיה מיום פרסומם.

דין ומקום שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על השימוש בשירותים באתר זה ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.